Tính bền vững

Chính sách môi trường

Chính sách môi trường

Tổng Quan  Môi trường là yếu tố cốt lõi trong chiến lược quản trị của AQH, vì mục đích đó, chúng tôi triển khai các nhiệm vụ sau vào thực tiễn nhằm …

Chính sách nhân sự

Chính sách nhân sự

“Con người là chìa khóa của thành công" – Nguồn nhân lực trong bộ máy AN QUÝ HƯNG được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm …